بیماری و گیاه درمانی

خواص دارويي گياه بومادران

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. بومادران. نام عربی:. برنجاسف. نام های دیگر:. برتراسک (شیرازی)، گل مروارید، وستار، گل بوی مادران، گل ماران، هزار برگ. ماهیت:. نباتی است، ساق آن قریب به ذرعی و شاخهای آن باریک و برگ آن ریزه و گل آن مانند شبت چتردار و زرد و سفید و مایل به کبودی و از سرنو هر سال می روید. حکیم میر محمد مؤمن در تحفه نوشته که آن غیر قیصوم است چه قیصوم شبیه است به افسنطین و اکثر یک ساق از یک ریشه می روید. طبیعت:. در اول سوم گرم و خشک. افعال و خواص:. ملطف و مفتح و مدر بول و حیض و مفتت حصاه، آشامیدن طبیخ دو مثقال از آن و جلوس در مطبوخ

خواص دارویی گیاه بومادران خواص دارویی بومادران خواص گیاه بومادران

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياه انيسون

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. انیسون. نام عربی:. بزرالرازیانج، رازیانج رومی، حب الحلوه. نام های دیگر:. بادیان رومی، شیرین بادیان (سبزوار). ماهیت:. تخم نباتی است، بلندتر از یک ذرع، ساقه اش مربع و باریک، و برگ آن باریک و خوشبو و گل آن مایل به سفیدی، تخم آن در غلافی لطیف و طولانی و از رازیانه کوچکتر و سبز مایل به سفیدی و بهترین آن خوشبوی تازه بالیده آن است که پوست آن جدا نشده باشد. طبیعت:. گرم در دوم و خشک در سوم. افعال و خواص:. ملطف و محلل ریاح و جالی و مسکن اوجاع و با قوت تریاقیه و قابضه و مدر بول و حیض و شیر و عرق و نیکو کننده رنگ رخسار

خواص دارویی انیسون خواص گیاه دارویی انیسون خواص گیاه انیسون

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياه اسپرزه

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. اسپرزه. نام عربی:. بزر قطونا. نام های دیگر:. شکم پاره، شک دریده، اپغول، اسپغول، اسفرزه، ببنکو، تبکو، اسفیوس، بنگو (شیرازی)، ملنگان (افغانی)، خرقوک (لُری). ماهیت:. گیاهی است کوچک نهایت تا به یک ذرع و برگ آن باریک و بلند فی الجمله شبیه به گندنا و سر آن خوشه هائی مانند خوشه های گندم و بالای آن غلافی و در جوف آن تخم های آن و در تابستان می رسد و سه نوع دارد سفید و سرخ و سیاه که سفید آن از همه مرغوب تر است. طبیعت:. در سوم سرد و در دوم تر. افعال و خواص:. آشامیدن سفید آن مسکن تشنگی و حرارت و با قوت محلله و ملین طبع

خواص دارویی اسپرزه خواص گیاه اسپرزه

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياه گل گاوزبان

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. گل گاوزبان. نام عربی:. لسان الثور. نام های دیگر:. فو (یونانی)، سنکاهولی (هندی). ماهیت:. نباتی است جمیع اجزای آن با خشونت و مزغب و منقط به نقطه هائی شبیه به خار و ساق آن به قدر ذرعی، گل آن لاجوردی رنگ به شکل گل انار و از آن کوچکتر و طولانی و تخم آن کوچک اندک طولانی و سفید. طبیعت:. در اول گرم و تر و خشک آن با رطوبت کمتر. افعال و خواص:. مفرح و مقوی ارواح و حرارت غریزی و اعضای رئیسه و حواس و ملین طبع و مسهل مره ی صفرا و اخلاط محترقه و سوداوی متولد از خلط سوداوی و تسکین اعراض آنها و امراض سوداویه مطلقاً. آشامیدن

خواص دارویی گل گاوزبان خواص گیاه گل گاوزبان خواص گیاه دارویی گل گاوزبان

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياه رازيانه

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. رازیانه. نام عربی:. رازیانج. نام های دیگر:. رازیانه فارسی، بادیان، راجونه، دالان بزرگ، حُر (هندی)، سباس، بویانه (کرمانشاه). ماهیت:. بزری است معروف و دو نوع می باشد؛ بستانی و بری، بستانی را مارثون و بری را اقومارثون گویند و بهترین آن بستانی است. طبیعت:. در اول دوم گرم و در آخر اول خشک و بیخ آن قوی تر از سایر اجزای آن. افعال و خواص:. مجموع آن مفتح سدّه مجاری سینه و کبد و طحال و گرده و مثانه و مسکن اوجاع آنها که از برودت باشد و مقوی باصره و معده و محلل ریاح و اخلاط غلیظه و مولد شیر و زیادکننده ی آن خصوصاً تازه

خواص دارویی گیاه رازیانه خواص دارویی رازیانه خواص گیاه رازیانه

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياه بنفشه

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. بنفشه. نام عربی:. بنفسج، فرفیر. نام های دیگر:. ابرو (یونانی). ماهیت:. گیاهی است بلندی آن تا یک شبر و یا یک شبرونیم و با شاخ های باریک بسیار از یک بیخ رسته که همان ها ساقهای برگ آن است و برگ آن شبیه برگ انار و حنا الا آنکه پایین برگ آن عریض تر و بزرگ تر و هر دو گوشه آن اندک برآمده و بر سر هر شاخه گلی کوچک خوشبو و بنفش رنگ. طبیعت:. در اول سرد و در دوم تر. افعال و خواص:. مسهل صفرا به رفق خصوص آنچه محتبس باشد در معده و امعاء و مسکن عطش و حدت خون و جهت حمیّات حاره و خفقان و غشی با ماءالشعیر و آلو و تحلیل اورام لط

خواص دارویی بنفشه خواص دارویی گیاه بنفشه خواص گیاه بنفشه

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياه به

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. به. نام عربی:. سفرجل. نام های دیگر:. آبی، حیوا (ترکی)، بهی (اصفهانی). ماهیت:. ثمری است معروف و سه صنف می باشد. شیرین آن را به آزاد نامند و ترش محض و ترش و شیرین را به عربی مَز و به فارسی میخوش نامند. طبیعت:. شیرین آن در حرارت و برودت قریب به اعتدال و ترش آن در اول سرد و در دوم خشک و میخوش آن در حرارت و برودت معتدل و در دوم خشک و به دانه یعنی تخم آن در دوم سرد و تر. افعال و خواص:. مفرّح و مقوی دل و دماغ و معده و مسرت افزای روح حیوانی و نفسانی و مدر بول و طلای گرم کرده ی آن جهت رفع تهبج اطراف و سوء القنیه محر

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياه بارهنگ

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. بارهنگ. نام عربی:. لسان الحمل. نام های دیگر:. باغ پرباغ (ترکی)، بیزاوشا (ترکی)، بارتنگ، ذنب الثعلب، زوف (دامغانی)، ��نک، کثیر الأضلاع، زبان بره، رماج. ماهیت:. دو صنف کبیر و صغیر می باشد، کبیر را برگ شبیه به زبان گوسفند و سبز طولانی و اندک عریض و ساق آن به قدر ذرعی و پراکنده مایل به طرف زمین و از وسط نبات آن ساق های باریک بلند رسته و تخم آن مدور و ریزه سیاه رنگ مایل به بنفشی و صغیر نیز همانگونه است الا آنکه برگ صغیر از کبیر کوچکتر و سرخی ساق آن کمتر. طبیعت:. در دوم سرد و خشک و تخم و بیخ آن را یبوست زیاده از بر

خواص دارویی بارهنگ خواص دارویی گیاه بارهنگ خواص گیاه بارهنگ

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياه ختمي

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام عربی:. خطمی، ختمی. ماهیت:. گیاهی است از انواع خبازی و گل آن سفید و سرخ و الوان مختلف و نوع ارغوانی کبود آن را به هندی خیرو نامند. طبیعت:. گل آن مرکب القوی، تخم و ریشه آن در قوت مانند گل آن و از آن بسیار قوی تر تجفیف آن بیشتر و لطیف تر. افعال و خواص:. محلل، منضج و رادع و مرخی و ملین و گل آن ضعیف تر از تخم و برگ و ساق آن و ضماد برگ آن جهت اورام دماغ و بیخ گوش و تهیج و نفخه اجفان و التیام قروح و تسکین وجع اورام و تحلیل آنها و خنازیر و نضج خراجات بیماری های تنفسی و دمل و ورم پستان و مقعده و با ادویه مناسبه و روغن ها جه

خواص دارویی ختمی خواص دارویی گیاه ختمی خواص گیاه ختمی

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياه دارچين

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. دارچین. نام عربی:. دارصینی. نام های دیگر:. افتیمونا (یونانی)، مرسلون(سریانی). ماهیت:. پوست درخت هندیست که رویشگاه آن جزیره سیلان و بهترین نوع آن است، تندبو، تند طعم و سرخ رنگ و شیرین می باشد. و آنچه ضخامت آن کم است قرفه و ضخیم آن را سلیخه می نامند. و طریقه اخذ آن این است که هر سال شاخه های کهنه درخت را می برند و چون شاخه های تازه روئید و بلند شد نزدیک به رسیدگی و سخت شدن آن را از طول می شکافند و چند روز می گذارند چون پوست آن به سبب تابش آفتاب جدا و پیچیده شد اخذ می نمایند. طبیعت:. در آخر دوم گرم و خشک. افع

خواص دارویی دارچین خواص گیاه دارچین خواص دارویی گیاه دارچین

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياه خارخاسک

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. خارخاسک. نام عربی:. حسک یا خسک. نام های دیگر:. شکوهنج، شکرهنج، خارسوهک(شیرازی)، خار سه گوش، خارکوهک، سه کوهک، خشک دانه، خارسک (اصفهان). ماهیت:. بری و بستانی می باشد، بری آن در خرابه ها و نزدیک آبها و بیشه ها می روید و مانند گیاه هندوانه روی زمین گسترده می شود، برگ آن مانند نخود با طعم ترش و ثمر آن سه پهلو و اطراف آن مانند خار و مغز آن از نخود کوچکتر. بستانی آن در اطراف نهرها می روید، شاخه های آن مرتفع و خارهای آن ریزه و شاخ های آن طولانی. طبیعت:. مرکب القوی و با غلبه خشکی. طبیعت:. مرکب القوی و با غلبه خشکی.

خواص دارویی خارخاسک خواص دارویی گیاه خارخاسک خواص گیاه خارخاسک

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياه خارشتر

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. خارشتر. نام عربی:. حاج. نام های دیگر:. دوتیکانی (ترکی)، جواسا (هندی)، علف ترنجبین، خارعاقول. ماهیت:. گیاهی است که ترنجبین بر آن در خراسان منعقد می گردد بغدادی نوشته اسم خارعاقول است. طبیعت:. گرم و بسیار خشک. افعال و خواص:. رادع و مفتح و جالی و تریاق سموم و شرب و ضماد و بخور آن دافع بواسیر و قطور سه قطره ی آب خالص آن در بینی ناشتا و بعد یک ساعت استنشاق روغن بنفشه نمودن جهت رفع صداع مزمن مجرب دانسته اند و روغن آن که از آب برگ تازه آن ترتیب دهند جهت وجع مفاصل و جمیع علل بارده بغایت مؤثر و شکوفه آن جهت بواسیر نا

خواص دارویی خارشتر خواص دارویی گیاه خارشتر خواص گیاه خارشتر

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياه عناب

به کوشش: محمد کمالی نژاد. عنوان:. نام رایج:. عُناب. نام عربی:. عناب. ماهیت:. ثمر درختی است معروف قریب به درخت کنار و زیتون در بلندی و برگ آن اندک ضخیم تر و طولانی تر از برگ کنار و یک روی آن مزغب و پوست درخت آن سرخ رنگ و چوب آن نیز سرخ رنگ. بهترین آن بزرگ بالیده به کمال رسیده ی سرخ شده پر گوشت جرجانی و یا خطایی و نیپالی آن است که شیرین و عفوصت آن کم باشد و قوت آن تا دو سال باقی است. طبیعت:. تازه آن معتدل در حرارت و برودت و مایل به رطوبت و شیخ الرئیس رحمت ا. تعالی بارد در اول و معتدل در یبوست و رطوبت قلیلی گفته. افعال و خواص:. منضج اخلاط غلیظه

خواص دارویی عناب خواص دارویی گیاه عناب خواص گیاه عناب

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياه زردچوبه

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. زردچوبه. عروق الصفر. نام های دیگر:. حشیشته الصفرا، عروق الزعفران، عروق الصباغین، بردوره (عربی)، بقله الخطاطیف، کرکم، ساری کک (ترکی). ماهیت:. ریشه گیاهی است، ساق آن بقدر ذرعی باریک، شعبات آن پُر شعبه و پُربرگ، گل او مابین سفیدی و زردی، برگ آن مایل به سرخی و ثمر آن مانند خشخاش است. طبیعت:. در سوم گرم و خشک. افعال و خواص:. جالی بصر و مفتح سدَه جگر و جهت استسقاء و یرقان نافع، ذرور آن مجفف قروح و رافع درد و ورم آنها. تحقیقات جدید:. ضدعفونی کننده زخم و کمک به بهبود آن، مفید برای آلزایمر، ضد سرطان، مشکلات کبدی. ***

خواص دارویی زردچوبه خواص دارویی گیاه زردچوبه خواص گیاه زردچوبه

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياه خرفه

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. خرفه. نام عربی:. فرفخ، بقله الحمقاء. نام های دیگر:. ارغیالم (عبرانی)، پرپهن، فرفین، پرپین، فرفهن، فرفخ (عربی)، رجله، بقله الیله، بقله المبارکه، بقله الفاطمه، بقله الزاهراء، تورک (فارسی). ماهیت:. گیاهی است ساق آن به قدر ضخامت انگشت بسیار نازک و شکننده برگش ریزه و مایل به تدویر (دایره ای) می باشد. دو نوع است، بزرگ آن کمتر از ذرعی و ساق آن اکثراً مفروش بر زمین و گل آن سفید و تخم آن سیاه و در برگ آن لزوجتی و در شاخه های آن قوت قبضی می باشد و لهذا مطبوخ آن در بعضی امزجه اطلاق و در بعضی امساک بطن می نماید. طبیعت:.

خواص دارویی خرفه خواص دارویی گیاه خرفه خواص گیاه خرفه

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياه خاکشير

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. خاکشی - خاکشیر. نام عربی:. خُبه. نام های دیگر:. شفترک (شیرازی)، خاکشی (اصفهانی)، سلم بی، یا شلم بی (مازندرانی)، شیوران (ترکی). ماهیت:. تخمی ریزه و اندک طولانی و دو نوع می باشد یکی ریزه و رنگ آن مایل به سرخی و طعم آن اندک مایل به تلخی و دوم از آن بزرگتر و رنگ آن سرخ مایل به تیرگی. نوع صغیر آن یک ذرع و نیم نهایت دو ذرع و برگ آن طولانی شبیه به برگ جرجیر (شاهی) و تخم آن در غلافی باریک رقیق که بر اطراف شاخه ها رسته است. طبیعت:. صغیر آن در اول دوم گرم و در اول تر و کبیر آن در آخر دوم گرم. افعال و خواص:. مبهی و مش

خواص دارویی خاکشیر خواص گیاه خاکشیر خواص دارویی گیاه خاکشیر

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياه تاجريزي

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. تاجریزی. نام عربی:. عنب الثعلب. نام های دیگر:. سگ انگور، انگور روباه، انگور توره، خرس انگور، قوش ازومی (ترکی)، انکورک، انگیرک، روباه تربک، روباه تورک، شکر انگور. ماهیت:. نباتی است مابین شجر و گیاه پر شاخ و برگش مایل به سیاهی و عریض تر از برگ ریحان، دانه او زرد مایل به سرخی از نخود کوچکتر و اندکی شیرین و دارای لزوجت و تخم آن سفید به اندازه خشخاش و قسم سیاه آن غیر مستعمل است. طبیعت:. در دوم سرد و خشک. افعال و خواص:. ملطف و مسکن حرارت و تشنگی و با قوت قابضه و رادعه و محلل اورام حاره. ضماد برگ آن بر معده جهت ور

خواص دارویی تاجریزی خواص دارویی گیاه تاجریزی خواص گیاه تاجریزی

ادامه مطلب ...
دارو شناسي در طب سنتي

به کوشش: محمد کمالی نژاد. سپاس و ستایش خداوندی را سزاست که هستی را از تجلی ذرات بی مُنتهایش در مراتب گوناگون وجود بیافرید و انسان را نسبت به آنان شرافت بخشید تا با تفکر در احوال و نفس خویش وتدبّر در نظام هستی راه بسوی پروردگارش بیابد. وقتی صحبت از فن طب به میان می آید به ناگاه کلمه طبیعت نیز در ذهن انسان تداعی می شود. طبیعت درون و طبیعت بیرون، اگر کنکاشی در معنای لقوی طبیعت داشته باشیم ریشه آن را در کلمه طبع می یابیم که به معنای چاپ، مُهر ونقش است. و از آنجا پی می بریم که طبیعت به معنای چاپ شده و نقش شده است. طبیعت تجلی شکوه و نقش وجود ذات

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياه بادرنجبويه

به کوشش: محمد کمالی نژاد. نام رایج:. بادرنجبویه. نام عربی:. مفرح القلب. نام های دیگر:. بادرنکبویه، قرنفل بستانی، ترنجان. ماهیت:. نباتی است به قدر ذرعی و دو نوع می باشد نوع اول صغیر و برگ آن لطیف و طولانی و اطراف برگ آن مانند ارّه و ساق آن پُر شعبه شبیه به ریحان و گل آن بنفش مایل به سرخی و بجای سبزی با طعام می خورند و تخم آن را ترنجان نامند و نوع دوم نیز در بو شبیه به آن و از آن تندتر و برگ آن مایل به تدویر و شاخ های آن بسیار از یک بیخ می روید و برگ آن با خشونتی وعریض و از برگ نعناع بزرگتر. طبیعت:. گرم و خشک در اواسط دوم. افعال و خواص:. مقوی دل

خواص دارویی بادرنجبویه خواص گیاه دارویی بادرنجبویه خواص گیاه بادرنجبویه

ادامه مطلب ...
خواص دارويي گياه بابونه

به کوشش: محمد کمالی نژاد. دمنوش های دارویی. نام رایج:. بابونه. نام عربی:. بابونج، بابونق. نام های دیگر:. بابونج صغیر، بهار، بابونه شیراز، بابونک، بابونه زرد، بابونه منتن. ماهیت:. گیاهی است شاخ های آن سبز و نازک و باریک منشعب و به قدر ذرعی و زیاده بر آن و برگ آن ریزه و باریک اندک طولانی و وسط گل آن زرد و اطراف آن برگ های ریزه سفید و از گل اقحوان ریزه تر. طبیعت:. در دوم گرم و در اول خشک و بیخ آن گرم تر و خشک تر و در افعال قوی تر از گل آن. افعال و خواص:. گل آن ملطف و محلل بی جذب و مفتح و مقوی دماغ و اعصاب و باه و با قوت تریاقیه و مدر عرق و شیر و ب

خواص دارویی گیاه بابونه خواص دارویی بابونه خواص گیاه بابونه

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه