وزن های مرسوم در عطاری ها و طلافروشی ها

وزن های مرسوم در عطاری ها و طلافروشی ها

 

به کوشش: محمد کمالي نژاد
 

واحد وزن

وزن شرعی

صیرفی؛ متعارف

ارز

0/01858 گرم

0/0191 گرم

استار

20/7 گرم

 

اوقیه

37/5 گرم

 

جو

0/04645 گرم

0/04790

چارک

750 گرم

 

حبه

0/048 گرم

 

دانگ

 0/520بر حسب مثقال شرعی

0/743 بر حسب مثقال شرعی

درم

3/125 گرم

3/2 گرم

دینار

4/32 گرم

 

رطل

406/25 گرم

406/5 گرم

سیتر

20/07 گرم

20/7 گرم

سیر

75 گرم

 

قیراط

0/185 گرم

0/191 گرم

مثقال

4/46 گرم

4/6 گرممنبع مقاله :
کمالي نژاد، محمد، (1390)؛ برگ کهن، تهران: چوگان، چاپ اول 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه