مجربات عطاران

 مجربات عطاران

 

به کوشش: محمد کمالي نژاد
 

تجربياتِ ويژه در گياه درماني

بادرنجبويه

• ترکيب بادرنجبويه، گاوزبان، سنبل الطيب، بهار نارنج براي ناراحتي هاي اعصاب و بي خوابي نافع است. (عطارنژاد)
• در ترکيب داروهاي مقوي معده همراه با نعناع، کاکوتي، زنيان، پونه به صورت دم کرده ميل شود. (عطارنژاد)
• مصرف عرق بادرنجبويه براي کاهش ويار و تهوع در دوران بار داري مفيد است. (ميرقهاري)
• بازکننده عروق مغز مي باشد و تپش قلبي که از ضعف و برودت باشد را مفيد است (هوشنگي)

بابونه

• ترکيب بابونه و زيره سياه و به صورت پورد و زرده تخم مرغ و بستن آن به زانو يا مفاصل ديگر باعث تحليل ورم و درد آن مي شود. (عطارنژاد)
• در ترکيب داروي آب زن بواسير همراه مورد، گل خطمي، گل پنيرک جهت رفع خارش و تورم نافع است. (عطارنژاد)
• براي رفع حساسيت هاي پوستي و رفع لک و روشن شدن پوست بابونه به صورت ماسک مي تواند مصرف شود. (کربلائي)
• شستشوي پاي طفل با طبيخ بابونه و مالين گل سرشوي جهت رفع سوختگي پاي اطفال در اثر ادرار نافع است. (کربلائي)
• براي التيام سوختگي از آفتاب و آتش مي توان بدن را با آب دمکرده ي بابونه شستشو داد. (تاجبخش)
• ترکيب گل ارمني مغسول، بابونه، ميخک و پودر جوهر طباشير و پاشيدن آن بر روي زخم ها و آفت دهان نافع است. (تاجبخش)
• ماليدن روغن بابونه جهت رفع سرمازدگي نافع است. (تاجبخش)
• ريشه بابونه و بومادران براي تقويت قواي جنسي مردان مفيد است. (ابراهيمي)
• ماليدن روغن بابونه و بوره ارمني براي تحليل اورام و غده هاي زير پوستي مفيد است. (هوشنگي)
• دم کرده بابونه و بومادران يک قاشق مرباخوري در يک ليوان آب مقوي معده و هاضمه و براي التهاب و ورم معده نافع است. (هوشنگي)
• ماليدن روغن بابونه براي درمان بيماري واريس (دوالي) که بعلت غلظت خون و ناکارآمدي دريچه هاي لانه کبوتري پاست بعلت خاصيت تحليلي که دارد نافع است. (هوشنگي)

پرسياوش

• همراه شکر تيغال، شيرين بيان، بنفشه و پنيرک جهت سياه سرفه، دم نموده و به مرور ميل شود. (عطارنژاد)
• جوشانده و ضماد آن بر موي سر جهت تقويت آن نافع است. (مهاجر)
• مخلوط پودر آن با روغن بادام جهت سردرد و خاکستر آن جهت داء الثعلب و حمول آن جهت ترشحات بلغمي و سوداوي نافع است. (تاجبخش)

پنيرک

• کاربرد در ادويه مرکبه ملين شامل: برگ سنا، گل سرخ، تخم رازيانه و پنيرک. (عطارنژاد)
• در ترکيب داوري رفع جوش صورت به همراه شاطره، کاسني، گل خطمي، اسپرزه کوبيده و به صورت ضماد مصرف شود. (عطارنژاد)
• ضماد لعاب گل پنيرک و خطمي جهت رفع خارش جلدي و پزندگي دمل نافع است. (مهاجر)
• در دمکرده ي رفع عفونت زنان گل پنيرک، گل خطمي و برگ مورد (به صورت آبزن) کاربرد دارد. (ابراهيمي)
• مصرف لعاب گلبرگهاي آن مفتح سده ي روده و براي التيام زخمهاي روده و معده بسيار مفيد است. (هوشنگي)

نيلوفر

• در ترکيب چهار گل همراه با گل پنيرک و گل خطمي و پرسياوشان و بنفشه به مقدار مساوي بکار برده مي شود. (عطارنژاد)
• در ترکيب منضجات صفرا به همراه چهارشير خنک و گل پنيرک بکار برده مي شود. (عطارنژاد)
• براي جلوگيري از انزوال زودرس ترکيب گل نيلوفر، سداب، ريشه ايرسا به طور مساوي يک قاشق غذاخوري در يک ليوان آب دم کرده ميل شود. (عطارنژاد)
• گل نيلوفر، تخم کاهو، بذر خشخاش در گرم مزاجان جهت رفع شهوت نافع است. (ابراهيمي)

بارهنگ

• مصرف در ترکيب چهارتخمه (بارهنگ، شربتي، بالنگو، قدومه) براي نرم نگه داشتن سينه. (عطارنژاد)
• چند عدد از دانه بارهنگ را به همراه کره به نوزاد مي دهند تا فضولات از شکم او خارج شود. (عطارنژاد)
• تفت داده ي آن قاطع اسهال و خام آن با آب گرم ملين مي باشد. (ميرقهاري)
• مصرف بارهنگ براي زخم هاي معده و روده مفيد است. (عطارنژاد)
• مصرف بارهنگ به صورت بخور و دم کرده جهت رفع آسم مفيد است. (کربلائي)
• شستشو با آب برگ بارهنگ براي التيام زخم هاي خبيثه و زخم بستر مفيد است (تاجبخش)
• ريشه بارهنگ در کاهش علائم و بهبودي آسم مؤثر است. (ابراهيمي)

خطمي

• در ترکيب داروي حقنه گل خطمي همراه با ريشه کاسني، گل پنيرک، اسپرزه و تخم کتان کاربرد دارد. (عطارنژاد)
• در ترکيب نرم کننده موي سر گل ختمي همراه گل سرشوي، سدر، گل پنيرک و کتيرا به صورت ضماد به مدت 20 دقيقه يا شستن سر با لعاب گل خطمي به تنهايي نرم کننده مو مي باشد. (عطارنژاد)
• دم کرده ي ريشه آن تب بر است. (عطارنژاد)
• در داروي تقويتي موي سر همراه مورد، گل خطمي، برگ کنجد، نخود و زرده تخم مرغ بصورت ضماد مي تواند مصرف شود. (عطارنژاد)
• ته زن گل خطمي، پنيرک، برگ مورد، سياهدانه و پوست خلال نارنج جهت بواسير و خارش هاي مقعد نافع است (عطارنژاد)
• لعاب پنيرک و خطمي اگر صبح ناشتا مصرف شود در درمان زخم هاي روده اي تأثير خوبي دارد. (هوشنگي)

دارچين

• ترکيب دارچين و زنجبيل و غرغره آن مانع سکسکه. (عطارنژاد)
• ترکيب دارچين، زنجبيل، هل و قولنجان جهت جلوگيري از تکرر ادرار. (عطارنژاد)
• از جمله ترکيبات ادويه خورشتي. (عطارنژاد)
• جوشانده دارچين کاهنده چربي و قند خون مي باشد. (عطارنژاد)
• دارچين جهت درد فتق روده (نصف قاشق چايخوري در روز ) (ميرقهاري)
• ترکيب دارچين و مصطکي براي سکسکه. (ميرقهاري)
• ماليدن و آشاميدن روغن دارچين معالج لقوه و لرزه و زکام و کاهنده رطوبات معده است. (عطارنژاد)
• ترکيب موم، دارچين، روغن زيتون، زرده تخم مرغ، جهت ورم زهدان و با زيره سياه علاج بواسير و فرزجه آن مدر حيض مي باشد. (عطارنژاد)
• جوشانده يک بند انگشت دارچين قلم در يک استکان آب قبل از هر وعده غذا رافع غلظت خون سوداوي و مقوي روح حيواني و اعصاب است. (هوشنگي)
• در رماتيسم ها و برخي ريزش موهاي بلغمي، گرفتگي ها و امراض سرد کبد ترکيب زنجبيل، دارچين و ميخک بعلت ايجاد خاصيت ترياقيت، ترقيق و تلطيف نافع است. (هوشنگي)
• ماليدن روغن آن به اندام تناسلي ملذذ جماع است. (هوشنگي)
• ترکيب دارچين، قولنجان و سورنجان لطيف کننده اخلاط، کاهنده بلاغم و رافع تب بلغمي است. (مهاجر)
• دارچين خوشبوکننده دهان است و بيماري ديابت سرد را کاهش مي دهد. (تاجبخش)
• ضماد گلاب و دارچين جهت سياتيک و واريس و جهت رفع بدبوئي رحم و رفع رطوبات آن نافع است. (تاجبخش)
• دارچين نگه دارنده ي نغوظ و مانع سرعت انزال است در 6 ماه اول سال بايستي با احتياط مصرف شود و در شش ماهه دوم سال براي کاهش رطوبات بدن نافع است. (تاجبخش)

خارخاسک

• ترکيب نقوع خارخاسک، نخود، دارچين جهت تقويت قواي جنسي مفيد است. (عطارنژاد)
• در درمان برخي انواع بواسير، خونريزي روده و زخمهاي روده بصورت دمکرده مفيد است. (ميرقهاري).
• در رفع مشکلات کليه 50 گرم خارخاسک را در 5 ليوان آب جوشانده تا يک ليوان بماند سپس آن را سه بخش نموده و سه بار در روز ميل نمايند، اين دارو عفونت را زايل براي التيام فيستول مجرب است. (ميرقهاري)
• جهت از بين بردن سنگ مثانه سه روز صبح 100 گرم خارخاسک را با 10 ليوان آب جوشانده تا يک ليوان بماند و سپس ميل شود. (ميرقهاري)
• جهت عفونت و سدّه کليه که همراه با تب باشد جوشانده، خارخاسک مفيد است روزي 3 استکان. (ميرقهاري).
• مي توان از عصاره غليظ خارخاسک کرمي تهيه نمود که براي زيبائي و شادابي پوست نافع است. (هوشنگي)
• مقداري خارخاسک را سه بار در شير جوشانيده تا شير کاملاً جذب شود سپس با نخود و ترنجبين مخلوط شود و هر بار يک قاشق چايخوري از آن به همراه يک قاشق غذاخوري عسل داخل ليوان آب ريخته و ميل شود اين دارو مبهي است و جهت رشد بيضه ها نيز مفيد است. (تاجبخش)

خارشتر

• شستشودهنده مجاري ادراري و دافع سنگ کليه (عطارنژاد)
• جوشانده ترکيب خارشتر، بومادران، بابونه، مازو اگر بصورت آبزن استفاده شود براي رفع هموروئيد نافع است. (ضيائي)
• ماليدن خاکستر خارشتر براي هموروئيد نافع است. (ضيائي)
• در ترکيب داروهاي مدر و دافع سنگ کليه همراه با کاکل ذرت و دم گيلاس و خارخاسک بکار مي رود. (ضيائي)
• ترنجبين تقلبي نيز وجود دارد و نحوه تهيه آن اينگونه است که ابتدا شربتي غليظ تهيه کرده سپس با جارو بر روي بوته هاي خارشتر مي پاشند، پس از منعقد شدن و متبلور شدن قطرات شربت ها آنها را جمع آوري نموده اين ترنجبين تميز و شفاف و درشت است. (هوشنگي)
• خارشتر مي تواند يکي از داروهاي مؤثر در سرطان خون باشد. (ميرقهاري)
• مصرف خارشتر جهت تسويه خون و رفع انواع لک و جوش و کورک مفيد است. (ميرقهاري)

زردچوبه

• مخلوط آب دهان با زردچوبه و ماليدن آن بر روي زگيل و ميخچه باعث تحليل آنها مي شود. (عطارنژاد)
• همراه زرده تخم مرغ براي شکسته بندي بصورت ضماد استفاده مي شود. (عطارنژاد)
• ضدسرطان (رضائيان)
• قابض دم، جهت بند آوردن خون محل فصد، آن را در کيسه کرباسي ريخته، بر روي زخم تکان بدهند جاي زخم باقي نمي ماند و بهبود مي يابد. (تاجبخش)
• بعلت محلل بودن ورم پوست را التيام مي دهد و مي توان براي از بين بردن جاي بادکش به صورت مالشي بر روي موضع استفاده نمود. (تاجبخش)
• در قديم الأيام ترکيب زردچوبه و گچ براي گچ گرفتن شکستگي استفاده مي شده است. (تاجبخش)
• مصرف خوراکي آن در رفع گرفتگي کبد سرد اثرات خوبي دارد. (تاجبخش)
• براي جلوگيري از اسهالي پودر زردچوبه بصورت دمکرده و يا با ماست مصرف شود. (مهاجر)
• زردچوبه صفراآور است و براي رماتيسم نافع است. (مهاجر)
• زردچوبه رقيق کننده خون و بازکننده گرفتگي هاست. (هوشنگي)
• براي باز شدن کيسه صفرا و رفع انسداد آن زردچوبه نافع است. (ميرقهاري)
• در بيماري که جلو سر اطفال متورم مي شود، ضماد زردچوبه با روغن بادام تلخ اين ورم را تحليل مي دهد. (ميرقهاري، سيد کمال)

خرفه

• ترکيب تخم خرفه، بذر خشخاش، گشنيز، کنجد بصورت بو داده به وزن 2 مثقال همراه با شکر جهت خون سازي نافع است. (عطارنژاد)
• در ترکيب مشهور چهارشير خنک (تخم کاهو، تخم کاسني، تخم خيارين، تخم گشنيز، تخم خرفه) کاربرد دارد. (عطارنژاد)
• در ترکيب هفت تخم قناري جهت تقويت صداي قناري و تقويت در قوه مولده. (عطارنژاد)
• بو داده تخم خرفه جهت جلوگيري از خونريزي زياد زنانگي نافع است. (عطارنژاد)
• در يرقان مصرف تخم خرفه به همراه عرق بيد و کاسني مفيد است. (ميرقهاري)
• قند خون محرورالمزاج را کاهش مي دهد. (تاجبخش)
• تخم خرفه به همراه قدومه شيرازي برطرف کننده خشکي دهان است. (تاجبخش)
• تهيه و مصرف کوکوي تره و خرفه تازه جهت بواسير نافع است. (تاجبخش)
• ضماد برگ خرفه با يک روغن سرد مانند روغن بنفشه جهت سوختگي پوست بر اثر عوامل خارجي نافع است. (تاجبخش)
• ضماد خرفه به شکم و پاها جهت کاهش تب نافع است. (تاجبخش)
• ضماد برگ آن به ناحيه تناسلي در کاهش احتلام نافع است. (مهاجر)

خاکشي

• يک قاشق غذاخوري خاکشي به همراه يک قاشق مرباخوري شکرسرخ خونساز و مقوي است. (عطارنژاد)
• خاکشي جهت رفع گرمازدگي با آب سرد مفيد است. (عطارنژاد)
• در ترکيب ادويه کبد به همراه با قدومه شيرازي، بارهنگ، پودر اسپرزه جهت رفع خارش و مشکلات کبدي نافع است. (عطارنژاد)
• خاکشي با آب سرد، قابض و با آب گرم، ملين است. (عطارنژاد)
• در تصفيه خون و کبد و دفع سودا نافع است. (تاجبخش)
• جهت رفع درد گوش بخور مقداري از آن (نوع تلخ آن) نافع است و آشاميدن آن مدر قوي است. (تاجبخش)
• خاکشي و فلوس جهت واري کوسال نافع است. (تاجبخش)
• مصرف خاکشي همراه با آب گرم براي رفع تُخَمه مفيد است. (تاجبخش)
• دود آن در رفع عفونات رحم مؤثر است. (رضائيان)
• بعلت خاصيت مقوي که براي معده دارد اگر قبل از مصرف سورنجان يا حب رازي از دمکرده ي خاکشي و بارهنگ استفاده شود اذيت سورنجان به معده را به حداقل مي رساند. (هوشنگي)
• در خونريزي هاي دروني از جمله معده مصرف خاکشي با آب سرد نافع است. (هوشنگي)
• از رشد برخي باکتري ها و ميکروب ها در معده و روده ها جلوگيري مي کند. (هوشنگي)
• دود دادن آن به موضع بواسير چرکي و خوني نافع است در ابتدا باعث باز شدن خون و خارج شدن مقداري چرک و خون مي شود و بعد از مدت زماني بهبودي حاصل مي شود. (هوشنگي).
• ضماد پودر کرده ي آن با شير بر روي سينوس ها باعث خارج شدن چرکهاي سينوس ها مي شود. البته در بعضي ممکن است احداث سوزش نمايد. (هوشنگي)
• در مورد تب و هيضه کودکان اگر 5 حبه قند را کمي حرارت داده و با دو قاشق چايخوري خاکشي و قدري آب به طفل بدهيم طي يک روز رفع عارضه مي نمايد. (ميرقهاري).
• در واريس هائي که مزمن نباشد مصرف روزانه يک قاشق غذاخوري خاکشي با آب گرم بعد از صبحانه مي تواند مفيد باشد. (ميرقهاري)
• جوشانده خاکشي براي تقويت تارهاي صوتي مفيد است. (ميرقهاري)

تاجريزي

• ترکيب تاجريزي و تخم گشنيز و مازو و دود دادن آن در گوش رافع درد و طنين گوش است. (عطارنژاد)
• غرغره به آب جوشانده تاجريزي رافع تورم گلو است. (عطارنژاد)
• در رفع اسهال و وبا به صورت دمکرده روزانه تا 2 مرتبه هر بار يک قاشق مرباخوري در يک ليوان آب دم کرده ميل شود. (عطارنژاد)
• در ترکيب با کاکنج، زوفا، کلپوره و تخم شنبليله رفع احتباس حيض مي نمايد. (عطارنژاد).
• مخلوط تاجريزي و کشوث را براي رفع بيماري هاي اعصاب مي توان بصورت حقنه است��اده نمود. (ميرقهاري)
• عناب، آلو، تمرهندي و تاجريزي براي تصفيه خون منفعت دارند (رضائيان)
• براي رفع جوش هاي صورت از ترکيب بومادران، بابونه، رازيانه، گل هميشه بهار و خطمي بصورت بخور مي توان استفاده نمود. (رضائيان)
• مصرف تاجريزي در کنترل خونريزي لثه و خونريزي بانوان و دموي مزاجان مفيد است. (تاجبخش)
• دمکرده تاجريزي براي دردهاي رماتيسمي نافع است. (کربلائي)
• جوشانده يک قاشق غذاخوري تاجريزي و آويشن و کمي نمک در يک ليوان آب و استعمال آن بصورت دهانشويه در رفع پيوره و چرک لثه نافع است. (هوشنگي)

بومادران

• جهت رفع زخم به صورت پودر و يا ترکيب آن با عسل بر روي زخم پاشيدن و ماليدن نافع است. (عطارنژاد)
• دمکرده يا عرق آن رافع خونريزي هاي زنانگي است. (عطارنژاد)
• دمکرده ي آن جهت اکثر امراض سرد معده و التهابات معده و روده نافع است. (عطارنژاد)
• دمکرده ي آن بصورت ته زن و خوراکي براي هموروئيد نافع است. (کربلائي)
• دمکرده ي بومادران و مريم گلي دردهاي معده را تسکين مي دهد و مصرف بومادران به تنهائي براي هموروئيد خوني نافع است. (ميرقهاري)
• با روغن بادام شيرين جهت برطرف نمودن صداي گوش نافع است. (مهاجر)
• بومادران به همراه بابونه برطرف کننده التهابات معده و روده است و دماغ را از اخلاط ناصالح بخصوص بلغم و سودا پاک سازي مي کند و مقوي اعصاب است. (هوشنگي)
• ترکيب (خارشتر، بومادران، بابونه، مازو) در شوک عصبي که ممکن است باعث ورم ماهيچه مقعد شود بصورت ته زن مفيد است. (ضيائي)
• بخور ترکيب بابونه، بومادران و هميشه بهار جهت از بين بردن جوش صورت و ضدعفوني کننده و تحليل خلط فاسد زير پوست مي تواند مفيد باشد. (ضيائي)
• پاشيدن پودر بومادران بر روي پا يا داخل کفش بعلت خاصيت قبضي که دارد باعث کم کردن عرق و رفع بد بوئي پا مي شود. (ضيائي)
• ترکيب بومادران، بسفايج، عناب، بابونه بصورت خوراکي جهت از بين بردن بواسير مفيد است. (ضيائي)
• ترکيب کيالک و بومادران جهت باز کردن عروق قلب سرد و تقويت قلب سرد مي تواند در 12 ساعت يکبار مصرف شود.
• ترکيب بومادران، آويشن، شلغم، عسل و هواچوبه براي ترميم زخم ها و بريدگي ها نافع است. (تاجبخش)

انيسون

• همراه رازيانه افزايش دهنده شير مادر به صورت دمکرده ي روزي يک قاشق مرباخوري. (عطارنژاد)
• ترکيب انيسون، رازيانه، تخم هويج و سياه دانه براي رفع غدد درون سينه نافع است. (عطارنژاد)
• ترکيب انيسون، زنيان، گلپر رافع انگل روده مي باشند. (عطارنژاد)
• انيسون به همراه چهار زيره جهت نفخ معده و ترشي آن نافع است. (عطارنژاد)
• بخور آن همراه با اسفند جهت هواي وبائي کاربرد دارد. (تاجبخش)
• پاشيدن پودر انيسون در دهان براي تقويت لثه و دندان و رفع بدبوئي دهان نافع است. (تاجبخش)
• خوردن انيسون و گلقند عسلي، صبح ناشتا براي مبتلايان به ام. اس مفيد است. (ميرقهاري)

اسپرزه

• ترکيب بارهنگ، خاکشي، قدومه و اسپرزه براي تقويت کبد گرم البته اسپرزه را مي بايست پودر کرده و هسته آن را جدا نمود و يا نکوبيده و حتماً با آب استعمال نمود. (عطارنژاد)
• ضماد لعاب آن در حمام باعث نرمي و رفع موخوره مي باشد. (عطارنژاد)
• مصرف يک قاشق مرباخوري از دانه اسپرزه همراه با آب گرم مشکل گُر گرفتگي زنان يائسه را برطرف مي نمايد. (عطارنژاد)
• در افرادي که شيمي درماني مي شوند اسپرزه نبايد مصرف شود زيرا ضعيف کننده سيستم ايمني بدن است. (کربلائي)

گاوزبان

• دمکرده ي گاوزبان و سنل الطيب و ليمو عماني از ترکيبات مشهور جهت تقويت اعصاب و قلب است. (عطارنژاد)
• گاوزبان در ترکيب داروهاي منضج سودا کاربرد دارد. (عطارنژاد)
• دمکرده ي مريم نخودي، ميوه نسترن و گاوزبان به مقدار برابر براي ورم کليه مفيد مي باشد. (هوشنگي)

رازيانه

• ترکيب چهار زيره (زيره سبز، زيره سياه، رازيانه، زنيان) پودر شده آن همراه با شکر و تناول نمودن آن به اندازه يک قاشق چايخوري بعد از غذا تقويت کننده معده و رفع ترشي آن است. (عطارنژاد)
• در ترکيب رفع دردهاي قائدگي (رازيانه، تخم ترب، زيره، تخم شنبليله، تخم شويد) همگي به مقدار مساوي روزي يک تا دو مرتبه هر بار يک قاشق مرباخوري دمکرده و ميل شود. (عطارنژاد)
• در ترکيب سفوف معده همراه با زنيان، تخم کرفس، زيره سبز، زيره سياه، تخم گشنيز، تخم شويد، تخم جعفري (همگي برابر)، نرم سائيده با دو برابر شکر مخلوط شود. (عطارنژاد)
• در ترکيب سوسه (رازيانه، زنيان، زيره سبز و سياه، بهمن پيچ، تخم کرفس، تخم شويد، ناخنک و سياهدانه) را نيمکوب نموده دم کرده و به اطفال زير 5 ماه روزي 3 قطره داده شود. (عطارنژاد)

بنفشه

• ترکيب بنفشه، پرسياوشان، شکر تيغال، گل پنيرک و ريشه شيرين بيان جهت سياه سرفه مؤثر است. (عطارنژاد)
• ضماد روغن بر پيشاني و شقيقه ها و قطور آن در بيني خواب آور است. (عطارنژاد)
• ترکيب گل بنفشه، تخم گشنيز و کندش از معطسات است. (عطارنژاد)
• روغن آن باعث تقويت ناخن ها و پوست اطراف آنها مي شود. (هوشنگي)

به

• يکي از اجزاي تشکيل دهنده ترکيب چهار تخمه است که براي بهبود سرفه و خشونت سينه بکار مي رود. (عطارنژاد)
• اگر به دانه 5 ساعت در آب خيسانده شود پس ژل آن استخراج شود براي تقويت و حالت دادن به موها مفيد است. (عطارنژاد)
• مرباي به کاهنده تهوع دوران بارداري است. (عطارنژاد)
• دمکرده ي ميوه به رنگ چاي شده و خوش طعم و معطر و مفرح است. (ضيائي)
• پودر سوزانده ي شاخه هاي جوان آن بعنوان سرمه چشم جهت تقويت بينائي مفيد است. (مير قهاري)
• رب به در رفع بيماري هاي عفوني زنان و خونريزي هاي غير طبيعي و تقويت بدن مفيد است. (ميرقهاري)
• دمکرده ي به جهت درد سينه و ريه نافع است. (مهاجر)
• از آب به و ليمو ترش مي توان شربتي مفرح و خوش طعم ساخت. (هوشنگي)

آويشن

• در ترکيب ادويه ترشي همراه با گلپر و سياهدانه و زنيان جهت رفع ضررهاي ترشي بکار مي رود. (عطارنژاد)
• در ترکيب داروي نفخ معده همراه با چهار زيره و مرزنجوش به صورت پودر با نبات به مقدار يک قاشق چايخوري و يا يک قاشق مرباخوري در يک ليوان آب دم نموده و روزانه يکبار ميل شود. (عطارنژاد)
• براي تقويت معده سرد ترکيب عرق گاوزبان، بادرنجبويه، شيرين بيان و آويشن بطور مساوي 3 تا 4 قاشق غذاخوري قبل از غذا ميل شود. (عطارنژاد)
• جوشانده عناب و آويشن رقيق کننده خون است. (عطارنژاد)
• در ترکيب داروي سينوزيت و حساسيت چاي کوهي، اسطوخودوس، مرزنجوش و آويشن به صورت دمکرده روزي 2 بار مصرف شود. (عطارنژاد)
• در ناراحتي مفاصل مفيد واقع مي شود اما مصرف زياد آن باعث بيماري پوستي درگرم مزاجان مي شود. (ابراهيمي)
• ماليدن روغن آن به ماهيچه ها رطوبات آنها را از بين مي برد. (ابراهيمي)
• آويشن جهت تشنج عصبي، سرفه مزمن و از بين بردن برخي قارچ ها و انگل ها مفيد است. (مهاجر)
• غرغره دمکرده ي آويشن جهت رفع عفونات لثه ها و لوزه مؤثر و قطور روغن آن در بيني جهت سينوزيت مفيد است. (هوشنگي)

زيره

• دمکرده ي يک قاشق مرباخوري از آن، تا 2 بار در روز لاغر کننده است. (عطارنژاد)
• دمکرده ي زيره خون ساز است. (هوشنگي)
• زيره يکي از اجزاي ترکيب شير افزا (زيره، رازيانه، زنيان، باديان، سياهدانه، تخم کرفس و تخم شويد) مي باشد (عطارنژاد)
• کمي زيره بر روي غذا براي جلوگيري از نفخ و رياح معده نافع است. (عطارنژاد)

زيره سياه

• کوبيده دو مثقال زيره سياه و بابونه و خمير نمودن آن با زرده تخم مرغ و به زانو بستن آن در جهت درد زانو نافع است. (عطارنژاد)
• در ترکيب ته زن بواسير همراه برگ مورد، تخم گشنيز، سياهدانه، جفت بلوط، پوست انار و مازو بکار مي رود. (عطارنژاد)
• کوبيده زيره سياه با سفيده تخم مرغ و استعمال آن بصورت ماسک صورت در تقويت پوست صورت نافع است. (مير قهاري)

گشنيز

• ضماد آن براي ورم و سوء مزاج گرم و کاهش حرارت کف پا نافع است. (ابراهيمي)
• بخور گشنيز تازه بازکننده عروق مغز و سينوس ها و رفع عفونت آنهاست و بطور کلي براي دردها و گرفتگي هاي بارد دماغي مفيد است. (هوشنگي)
• ترکيب شکر تيغال و تخم گشنيز جهت دفع سموم بدن و کاهش فشار خون مجرب است و از تجربيات مرحوم دکتر احمديه است. (عطارنژاد)
• از اجزاي تشکيل دهنده ترکيب مشهور چهارشير خنک (تخم خيارين، تخم کاهو، تخم خرفه، تخم کاسني، تخم گشنيز) مي باشد که براي رفع خارش جلدي و ناراحتيهاي صفراوي مي توان استفاده نمود. (عطارنژاد)
• در ترکيب اطريفل گشنيزي همراه ترکيبات اصلي اطريفل که شامل، سه هليله، بليله، آمله مي باشد بکار مي رود. (عطارنژاد)
• مخلوط پوست هليله زرد و تخم گشنيز حل شده در کمي آب غوره براي باز کردن گرفتگي هاي مجاري کيسه صفرا و از بين بردن سنگ کيسه صفرا مؤثر است. (عطارنژاد)
• بخار گشنيز تازه براي کاهش آلزايمر مؤثر است. (عطارنژاد)

زرشک

• براي اکثر بيماري هاي دموي و صفراوي و براي تصفيه خون و کبد گرم و از بين بردن جوش هاي صورت در اثر غلظت و کثيفي خون مي تواند مفيد باشد. (تاجبخش)
• براي تسريع در بهبودي يرقان به مدت يک هفته هر روز سه ليوان آب زرشک نوشيده شود. (ضيائي)
• آب زرشک براي کنترل چربي و فشار خون بالا مفيد است. (ضيائي)
• دمکرده ي پوست ريشه زرشک دافع انگلها و ضد عفوني کننده روده هاست. (ضيائي)
• آبزن جوشانده زرشک و ريشه ي آن جهت هموروئيد و ترشحات سوداوي و بلغمي واژن مفيد است. (تاجبخش)

پونه

• دمکرده ي خوراکي پونه جهت رفع عفونت زنانگي و کاهش علائمي سرماخوردگي نافع است. (عطارنژاد)
• در دمکرده ي رفع عفونت زنان پونه همراه به گل بنفشه، پنيرک، پُلک و آويشن بکار مي رود. (مهاجر)
• دمکرده ي پونه و آويشن جهت دردهاي پريودي نافع است. (مهاجر)
• دمکرده ي شاهي و پونه براي تقطيرالبول نافع است. (ميرقهاري)
• دمکرده ي پونه جهت کاهش تمايلات جنسي مردان نافع است. (ميرقهاري)
• فرزجه برگ پونه دافع بادهاي رحم است. (مير قهاري، سيد کمال)
• مصرف دمکرده ي يا عرق پونه جهت رفع عفونت ريه نافع است. (رضائيان)
• فرزجه برگ پونه دافع بادهاي رحم است. (مير قهاري، سيد کمال)
• مصرف دمکرده يا عرق پونه جهت رفع عفونت ريه نافع است. (رضائيان)
• پونه داراي کليسم زيادي است از اين رو مصرف خشک آن با ماست به جلوگيري از پوکي استخوان کمک مي کند. (رضائيان)
• جهت باز شدن دمل ها ابتدا چاي و پونه را با هم دم نموده سپس به آن دانه برزک اضافه نموده و بر روي دمل قرار مي دهيم. (کربلائي).
• در ر��ع سودا و بلغم و رفع سردي از بدن بصورت دمکرده خوراکي و جهت اخراج سودا و بلغم رحم بصورت آبزن مي توان مصرف نمود. (تاجبخش)
• جوشانده پونه و حنا و ريختن آن در نواحي زيست حيوانات موذي باعث گريختن حشرات موذي از قبيل سوسک و پشه و... مي شود. (تاجبخش)

حنا

• ضماد حنا بر روي پوست مقوي آن در برابر حساسيتها است. (عطارنژاد)
• اگر حنا با قهوه، بابونه و روناس بر روي موها ضماد شود رنگ مو را قرمز تا زرد روشن تغيير مي دهد. (عطارنژاد)
• ضماد ترکيب مازو، جفت بلوط، هسته خرما، هسته تمبر هندي و حنا بر مهبل آن را تنگ و از عفونات رحم جلوگيري کرده و مانع افتادگي رحم مي شود (عطارنژاد)
• ضماد حنا ضد قارچ و ضدعفوني کننده دست و پا و جهت بهبود زخم سر بدون خارش نافع است. (ميرقهاري)
• ضماد حنا با آب صابون و سماق و وسمه بر موي آن را سياه مي گرداند. (ميرقهاري)
• ضماد مخلوط حنا با پودر صابون و بستن آن به زانو به مدت نيم ساعت باعث تسکين درد آن مي شود. (مير قهاري)
• ضماد حنا به فرج زنان به مدت 2 ساعت باعث جلوگيري از ترشحات غيرطبيعي رحم است. (مير قهاري)
• مخلوط حنا و برگ چغندر و صفراي گاو و ضماد آن بر روي ترک هاي عفوني پوست به سرعت باعث بهبودي مي شود. (کربلائي)
• ترکيب گل سرشوي، حنا، سدر و کمي جوش شيرين براي رفع شوره نافع است. (مهاجر)
• ترکيب حنا با آب جوشانده هميشه بهار و ضماد آن براي از بين بردن قارچهاي پوستي نافع است. (هوشنگي)
• ترکيب پودر برگ سنا، حنا، شاطره و کمي سرکه و ضماد آن جهت رفع زخمهاي کهنه و از بين بردن جرب و برخي خارشهاي پوستي و پسوريازيس نافع است. (هوشنگي)
• ضماد حنا و نوره براي تقويت قواي جنسي مرد و زن نافع است. (تاجبخش)
• ضماد حنا و پودر مازو جهت ترک پا و پسوزيازيس بسيار مفيد است. (تاجبخش)
• ضماد آنغوزه، حنا و سرکه جهت از بين بردن قارچهاي پوستي و خار پاشنه پا نافع است. (ضيائي)
• حنا در اثر حرارت بي رنگ مي شود. (عطارنژاد)

ذرت

• ترکيب پر سياوش، کاکل ذرت، انار سياه و گل پنيرک جهت سياه سرفه نافع است. (عطارنژاد)
• آشاميدن دمکرده ي کاکل ذرت با يک حب باريجه جهت باريک آمدن ادرار نافع است. (کربلائي).
• کوبيده ذرت و مخلوط آن با عسل ضد اسهال قوي است. (تاجبخش)
• کاکل ذرت شستشودهنده کليه و مجاري ادراري است. (تاجبخش)
• دود دادن کاکل ذرت ضدعفوني کننده است و از بين برنده قارچ کانديدا است. (ضيائي)
• در پايين آوردن اسيداوريک و کاهش درد نقرس مفيد است (رضائيان)

زنجبيل

• جوشانده زنجبيل و دارچين و غرغره با آب آن مانع سکسکه است. (عطارنژاد)
• مصرف زنجبيل ضدتهوع خوبي است. (عطارنژاد)
• مصرف روزي يک تا دو کپسول از آن در بهبود حساسيت فصلي مؤثر است. (کربلائي)
• تعليق يک عدد زنجبيل خشک بر گردن اطفال در اولين بهار عمر مانع بروز حساسيت در طول زندگي مي شود. (عطارنژاد)
• ترکيب دارچين، جوز و هل جهت تقويت قوه ماسکه مثانه و جلوگيري از سلسل البول نافع است. (ابراهيمي)
• يک قاشق چايخوري از پودر زنجبيل به همراه نصف ليوان شيره انگور براي قطع درد ناشي از سنگ کليه نافع است. (ميرقهاري)
• رقيق کننده خون است از اين رو از مصرف همزمان آن با داروهاي رقيق کننده خون مانند آسپرين و هپارين بايد پرهيز نمود. (هوشنگي)

غوره

• استفاده شربت آبغوره جهت زونا مفيد است. (مير قهاري)
• مصرف آبغوره بهبوددهنده درد مفاصل در طبايع گرم است. (ميرقهاري)
• خيساندن پوست هليله زرد و تخم گشنيز در آبغوره به مدت 10 ساعت و ميل نمودن آن شکننده سنگ صفرا است. (عطارنژاد)
• در ورم حلق و رفع ضرر خوردن زياد سياهدانه مفيد است. (تاجبخش)
• شستشوي رحم با آبغوره جمع کننده و رافع ترشحات آن است (تاجبخش)
• مصرف آبغوره و يا رب آن جلوگيري کننده از سقط جنين است. (ميرقهاري)

انگور

• آب انگور انرژي زا فوري مي باشد. (کربلايي)
• انگور خونساز است و يک تصفيه کننده عالي خون است ( هوشنگي)

مويز

• مصرف مويز براي تقويت حافظه مفيد است، دفع بلغم مي نمايد و معده را تقويت کرده و داراي غذائيت بالايي است. (تاجبخش)
• مخلوط افتيمون و مويز جهت دفع سودا پس از مصرف منضج مفيد است. (عطارنژاد)
• مويز براي سوداوي مزاجان که بدني ضعيف دارند و از کم خوني رنج مي برند نافع است که بايد مويز را هسته بيرون کرده مصرف کنند (هوشنگي)

سرکه

• مخلوط سرکه، کف دريا و باريجه جهت بر طرف نمودن جوشهاي صورت مفيد است. (عطارنژاد)
• دمکرده مورد و شلتوک برنج و سرکه جهت تقويت موي سر نافع است. (عطارنژاد)
• بايد با کمي آب مصرف شود تا مضرت آن به معده کم شود (ابراهيمي)
• ترکيب وشا با سرکه و ضماد آن بر روي طحال ورم آن را از بين مي برد (ابراهيمي)
• شستن لثه با سرکه مانع عفونت آن است (کربلائي)
• سرکه بازکننده گرفتگي هاي طحال و کبد است و در سوداوي ها منع مصرف دارد. (هوشنگي)
• ماليدن بوره و سرکه بر روي ورمهاي سرد و غدد زيرپوستي موجب تحليل آنها مي شود. (هوشنگي)
• مخلوط خمير مانند سرکه و وشا جهت تحليل توده هاي بلغمي سفت و غدد زير پوستي و همچنين دردهاي مفصلي ناشي از رطوبت يا تحجر المفاصل مفيد است. (هوشنگي)
• زاج محلول در سرکه و ماليدن آن با پنبه بر روي جوش صورت جهت از بين بردن آن ها مفيد است (ميرقهاري)
• مصرف نقوع 15 عدد انجير در سرکه جهت تحليل ورم طحال مفيد است. (ضيائي)

اسفند

• خوردن 7 دانه اسفند و يا به اندازه 2 ماش از عصاره آن مقوي باه است. (عطارنژاد)
• خوردن 20 دانه از آن براي باز شدن قائدگي مفيد است. (عطارنژاد)
• بخور اسفند مبطل سحر است. (عطارنژاد)
• اسفند بايد با آب سرد شسته شود و سپس ميل شود. (ابراهيمي)
• اسفند اگر با آب گرم و سرد تدبير شود جهت انگل، صرع و فلج و تجمع بلاغم در مغز و ساير امراض سرد دماغ نافع است و گرم کننده مغز و مقوي حافظه و براي عرق النساء قولنج و يرقان مؤثر مي باشد. (تاجبخش)
• شستن بدن با آب جوشانده اسفند براي MS و استرخا نافع است و ضماد پودر اسفند همراه با تخم شويد و روغن کنجد و قرار دادن آن بر روي ناف جهت درد قولنج نافع است. (تاجبخش)
• مصرف نصف قاشق چايخوري از آن در روز جهت انزال زودرس در اثر سردي مزاج و همچنين براي درد کمر و پا مفيد است. (رضائيان)
• بخور اسفند ضدعفوني کننده هوا و مهبل است. (هوشنگي)

انجبار

• ترکيب ريشه انجبار، گاوزبان، پوست نارج، چهار زيره، کاکوتي و نعناع جهت کليت اسهالي مفيد است (عطارنژاد)
• ترکيب چاي سبز و پوست پسته و خلال نارنج و زيره سبز و سياه جهت اسهال نافع است. (تاجبخش)
• جوشانده ريشه انجبار قطع کننده خونريزي بواسير است. (ميرقهاري)
منبع مقاله :
کمالي نژاد، محمد، (1390)؛ برگ کهن، تهران: چوگان، چاپ اول 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه